Nyomtatás Küldés e-mailben Gyorshír szolgáltatás Küldés e-mailben
 

Munkabaleset, üzemi baleset I.

2008.07.08, Széles Imre

A címben említett kifejezéseket a köznyelvben gyakran keverjük, holott bizonyos átfedések ellenére eltérő jelentésű fogalmakról van szó. A munkabaleset a munkavédelem körébe tartozik, míg az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a munkaüggyel kapcsolatos hírekről!
Nem minden munkabaleset minősül üzemi balesetnek, ahogy nem minden üzemi balesetről jelenthetjük ki, hogy munkabaleset.

A munkavédelemről szóló törvény szerint munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető viszont munkabalesetnek az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Ezzel szemben az egészségbiztosításról szóló törvény szerint üzemi balesetnek az a baleset minősül, amely a biztosítottat
1.) A foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri (tehát általánosságban valamennyi munkabaleset),

A jogszabály ebben a pontban a dolgozó a munkavégzésre irányuló jogviszonyából származó kötelezettségei teljesítése vagy jogai érvényesítése során elszenvedett balesetek - ideértve a kiküldetés alatti baleseteket is - üzemiségét rögzíti.

Üzemi balesetnek tekintendő továbbá a munkavállaló a tisztálkodás, öltözködés, étkezés, vagy üzemorvosi és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások során bekövetkezett balesete.

A munkáltató által a telephelyén kívül szervezett étkeztetés igénybevétele során bekövetkezett baleset szintén üzeminek tekinthető.

Nem ismerhető el viszont üzemi balesetnek, ha a dolgozóval, akkor történik a baleset, mikor a munkáltató telephelyén kívül vásárolja, illetve elfogyasztja az élelmiszert, feltéve, hogy a munkáltató - akár a telephelyén belül, akár azon kívül - a szervezett étkezésről gondoskodik.

Nem tekinthető üzemi balesetnek az a baleset, amely a dolgozót a munkahelyén sport és kulturális rendezvény közben, nem a munkájával összefüggésben érte.

2.) A munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben éri,

Az úti balesetek vonatkozásában elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a dolgozó balesete a munkahely és a lakása közötti legrövidebb úton történt-e, illetve hosszabb időre nem szakította-e meg az utazását. Az útnak a dolgozó legelemibb életszükségleteinek biztosítása végett (például a napi élelmiszer-vásárlás, gyógyszer beszerzése, továbbá a gyermek bölcsődéből, óvodából, iskolából való hazavitele céljából) történő megszakítása nem minősül nagyobb kitérésnek.

Nem minősül üzemi balesetnek az a baleset, amely a dolgozót nem a lakásától a munkahelyéig, vagy pedig a visszavezető úton, hanem még, vagy már a lakásában éri. Például a családi házban lakó dolgozó ilyen jellegű balesete során döntő jelentősége van, hogy eset a kertkapun belül, vagy már azon kívül történt-e?

3.) Közcélú munka végzése közben éri,

Közcélú munkának az állami szerv, vagy önkormányzat, illetőleg a munkáltató által kezdeményezett, vagy jóváhagyott társadalmi munkát lehet érteni.

4.) Az egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri.

A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetek közül üzeminek az számít, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

Vitafórum