Nyomtatás Küldés e-mailben Gyorshír szolgáltatás Küldés e-mailben
 

Röviden a rendelkezésre állási támogatásról

2009.01.19, Széles Imre

2009. január 1-jétől a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy is kiválthatja a START EXTRA kártyát (bizonyos esetekben „extra” kedvezményekkel) így nem haszontalan, ha röviden „körbejárjuk”, hogy kik is ők...

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a munkaüggyel kapcsolatos hírekről!

A szociális törvény egy teljesen új ellátási típust, az aktív korúak ellátását vezeti be ez év január 1-jétől.

Az aktív korúak ellátása - a törvény célja szerint - a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.

A jegyző aktív korúak (aktív korú= a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött személy;) ellátására való jogosultságot állapít meg többek között annak az aktív korú személynek,

 • aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
 • aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
 • aki fogyatékossági támogatásban részesül
 • akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
 • akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
 • aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát - nem folytat.

A törvény alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.

Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek többek között, aki

 • előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
 • gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
 • gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,
 • álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,
 • közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.
 • megállapodásában foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt.

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt.

A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata.
A közcélú munka megszervezését a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet útján is végezheti.

A közcélú munkavégzésre - legalább hatórás napi munkaidővel, valamint legalább évi kilencven munkanap munkavégzési időtartammal - határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni.

Az aktív korúak ellátására jogosult személyt arra az időtartamra, amikor

 • közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy
 • olyan képzésben vesz részt, amelyhez a foglalkoztatási törvény szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg,

rendelkezésre állási támogatás illeti meg. Ennek havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.


Vitafórum